en pl

 • Usługi Minikoparką

  Usługi Minikoparką

  Oferujemy takie usługi jak: utwardzenie terenu, budowa dróg, ścieżek , drenaże, studnie chłonne a także wszelkiego rodzaju wykopy pod prąd, wodę, fundamenty itp. oraz usługi transportowe (wywóz ziemi) i wiele innych usług. czytaj dalej
 • Remonty - Wykończenia

  Remonty - Wykończenia

  Firma Malysz.DM przez lata wypracowała skuteczne metody realizacji takich usług jak - układanie glazury, terakoty, gresu i kamienia oraz wiele innych usług z tej dziedziny - miedzy innymi wylewki tradycyjne, malowanie wnętrz, itd. czytaj dalej
 • Usługi Ogólnobudowlane

  Usługi Ogólnobudowlane

  Proponujemy Państwu wiele usług z tej dziedziny takich jak - budowa domów jednorodzinnych, instalacje elektryczne, remonty kuchni, łazienek, itp a także wszelkie prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynków. czytaj dalej
 • Ogrody

  Ogrody

  Firma Malysz.DM oferuje klientom nawyższej jakości usługi ogrodowe takie jak: tworzenie oczek wodnych, pomoc w projektowaniu ogrodu, elektryczne instalacje oraz wszelkie rodzaje prac ziemnych, itp. czytaj dalej
 • Wynajem i Serwis Spawarek

  Wynajem i Serwis Spawarek

  Nasza Firma prowadzi również wynajem oraz serwis wszystkich typów urządzeń spawalniczych. Mamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie, dlatego tez serwis który oferujemy jest najwyższej jakości za bardzo dostepna cene. czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU

 

Zawarta w ……………………………… dnia ............................ r pomiędzy: Malysz.DM, z siedzibą 43-173 Laziska Gorne, ul. Swietego Jana 6c, reprezentowanym przez Dawida Malysza zwanym dalej Wynajmującym a …............................................ z siedzibą …............................................................... reprezentowanym przez ....................................................., legitymujący się dokumentem: …......................................... zwanym dalej Najemcą.

§ 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy następujące narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym:
opis sprzętu
Przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem technicznym. Najemca oświadcza, że znana mu jest instrukcja obsługi sprzętu oraz znane mu są zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji sprzętu.
§2. Umowa zostaje zawarta na okres od …................ r. godz. …………... do …............... r.godz. …............
§3. Wynajem opiewa na kwotę …................ zł za jedną dobę. Przedłużenie do 8 godzin będzie obciążone 1/2 stawki dziennej, powyżej 8 godzin będzie obciążone stawką dzienną.
§4. Celem zabezpieczenia prawidłowego zwrotu sprzętu Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości …........ [ słownie: ……..........................] zwracaną w momencie zakończenia umowy najmu.
§5. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot wynajmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wynajmującego.
§6. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych.
§7. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.
§8. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot wynajmu czysty, sprawny, w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
§9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§11. Najemca zobowiązuje się korzystać ze sprzętu zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.
§12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

......................................                                                                                  ......................................
Wynajmujący                                                                                                      Najemca

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

 

1. W dniu …..................... przekazano Najemcy sprzęt wyspecyfikowany w § 1. Najemca potwierdza odebranie sprzętu a Wynajmujący potwierdza otrzymanie kaucji w wysokości …...............................zł.
..................................... ......................................
Wynajmujący Najemca

2. W dniu …..................... Najemca zwrócił sprzęt wyspecyfikowany w § 1. Wynajmujący potwierdza odebranie sprzętu a Najemca potwierdza zwrot kaucji w wysokości …...............................zł

 

......................................                                                                                  ......................................
Wynajmujący                                                                                                      Najemca

 

Pobierz umowę w pdf: pdf

Malysz DM Building Services z Łaziska Górnych wykonuje uszługi Minikoparką, usługi wykończeniowe, Projektowanie ogrodów w Łaziskach Górnych, Tychach, Katowicach, Mikołowie oraz okolicach. Usługi minikoparką, układanie glazury, zabudowa wnęk, terakoty, gresu i kamienia, skuwanie tynku, wyburzanie ścianek działowych, docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie wnętrz, tapetowanie, wykończenie wnętrz, tynkowanie tradycyjne, wylewki samopoziomujące, wylewki tradycyjne,montaż ścianek gipsowo,kartonowych, montaż sufitów podwieszanych, gładź gipsowa, równanie ścian, układanie luksferów, układanie glazury, terakoty, gresu i kamienia, układanie paneli podłogowych i ściennych, układanie wykładzin, dywanowych i innych, wstawianie okien, drzwi, oraz wszelkie usługi ogólnobudowlane.

Zobacz: Nasze usługi wykończeniowe w Łaziskach i okolicach.

Sprawdź również: Usługi mikrokoparką na śląsku

Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookie ustawiając odpowiedni parametr przeglądarki internetowej